SẢN PHẨM

Mực lá làm sạch loại lớn 200.000đ/kg
Mực lá làm sạch loại nhỏ - 180.000đ/kg
Chả ram tôm đất 180.000đ/kg
Cá đù 1 nắng làm sạch (size lớn) 165.000đ/kg
Cá đù 1 nắng làm sạch (size nhỏ) 155.000đ/kg
Cá thu 1 nắng làm sạch (cắt khúc) 160.000đ/kg
Cá bạc má 1 nắng làm sạch 120.000đ/kg